EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po úspěšném absolvování modulu budou studenti schopni:

 • Pochopit globální problémy současného světa a jejich dopady na situaci v ČR.
 • Porozumět stavbě a složení zemského tělesa, jež i nadále prochází dynamickým vývojem.
 • Získat odborný názor na funkci litosféry a atmosféry jako zdroje naší existence.
 • Osvojit si základní informace o anomálních přírodních jevech a způsobech ochrany vůči nim.
 • Získat přehled o energetických zdrojích současnosti i budoucnosti a jejich významu pro lidskou komunitu.
 • Pochopit význam základních pojmů a vztahů, týkajících se ekologie a životního prostředí.
 • Získat bazální znalosti v koloběhu látek a energie v přírodě.
 • Pochopit princip environmentálního systému Země a přizpůsobit mu své antropogenní aktivity.
 • Seznámit se s formami a příčinami znečišťování životního prostředí
  a s opatřeními na jejich minimalizaci.
 • Porozumět problematice hospodaření s odpady jako testu udržitelného rozvoje.
 • Získat přehled o platné legislativě v oblasti životního prostředí, pochopit k čemu slouží a jak jí rozumět.
 • Získat základní poučení z oblasti environmentálního managementu, environmentálního auditu a podnikové ochrany životního prostředí.
 • Porozumět problematice ekonomických nástrojů v péči o životní prostředí.
 • Získat relevantní názor na příčiny vzniku věcných a systémových problémů životního prostředí ve volné tržní ekonomice a jejich řešení na základě teorie externalit.
 • Pochopit funkci životního prostředí v ekonomickém systému.
 • Výukové materiály naleznete v sekci Materiály ke stažení
 • Autoři výukových materiálů