EKOLOGICKÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ

Studijní opora dílčího modulu Ekologické aspekty podnikání je orientována po stránce obsahové na problematiku, se kterou zájmoví studenti dosud nesetkali, neboť modul je volitelnou specifikací a představuje nabídku pro všechny obory a formy bakalářského studia na VŠP, a.s. Ostrava. Podnikání se z procesního i prostorového hlediska realizuje na zemském povrchu, tedy v přírodním prostředí. Toto prostředí je výsledkem dlouholeté historie a je geneticky spjato s přírodními zákonitostmi, jež jsou ve své podstatě jednoduché, ale probíhající v různých lokálních podmínkách, jejichž různorodost pak přináší výsledky ve formě tvorby mnohotvárné krajiny a jejich prvků ekosystému apod., s různým stupněm stability. Smyslem modulu a studijní opory, jež má modul obsahově naplnit, je proto seznámení studentů se strukturou zemského tělesa a se základními přírodními zákonitostmi při jeho formování v rozsahu, jenž umožňuje nastavit takové chování podnikatelské subjektu, aby tento byl seznámen s platnou legislativou v této oblasti a porozuměl vlivům člověka na přírodní prostředí nepoškozoval formou nevratných jevů. Je pochopitelné, že podnikatelský subjekt netvoří zcela izolovanou jednotku, ale jeho aktivity jsou těsně spjaty s různorodými činnostmi dalších subjektů a organizací v globálně propojeném světě. Proto je součástí opory i kapitola, pojednávající, byť ve stručnosti, o globálních problémech současného světa. Studijní látka tohoto dílčího modulu je sestavena v rozsahu nezbytném pro pochopení této složité problematiky a je doplněna o literární odkazy z odborné literatury, po jejichž prostudování získá student ucelenou představu v zájmové problematice. Takto získané znalosti, podepřené o konkrétní případy formou exkurzí do podniků, umožní studentům objevovat a využívat nové podnikatelské příležitosti a budou rovněž i motivací pro optimalizaci procesu podnikání ve sféře, jež má bezesporu budoucnost. Látka tohoto modulu, úspěšně zvládnutá, bude tvořit součastně i znalostní bázi pro absolvování následného modulu Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí, k němuž je zpracována rovněž relevantní opora. Obě dvě tyto studijní opory vytváří bazální znalostí pilíř specializace.Studijní materiály naleznete v sekci Materiál ke stažení.

 

Autoři výukových materiálů