Vzdělávací moduly

Vysoká škola podnikání, a. s. ve své vzdělávací činnosti dlouhodobě usiluje o plné začlenění do evropského vzdělávacího prostoru a evropských vzdělávacích struktur. V této souvislosti je nutné zajistit kvalitu studijních programů, včetně jejich modularizace. Rozvoj modulární výstavby je přitom nutné řešit v rámci jednotného studijního prostředí ve všech formách a na všech stupních studia.

V průběhu posledních let došlo v rámci Boloňského procesu k výraznému pokroku při vytváření evropského vzdělávacího prostoru vysokoškolského vzdělávání. Mezi priority Boloňského procesu patří strukturalizace studijních programů, zpřístupňování studia, zavedení jednotného kreditního systému, zajišťování kvality a vytvoření evropského rámce kvalifikací. Zároveň došlo k dynamickému rozvoji v oblasti výuky a výzkumu podnikání ve Spojených státech i Evropě. V oblasti výuky podnikání je kladen, v souladu s Boloňským procesem, důraz na výstupy a studenta (student-learning approach), na mezioborové členění a zapojení stakeholderů vně i uvnitř školy.

Odpovídající a moderní koncepce výuky podnikání vyžaduje:

  • větší integraci znalostí (v rámci fakult a kateder, mezi různými disciplínami, mezi uměleckými obory a vědou, mezi tacitními a explicitními znalostmi);
  • větší interdisciplinaritu výuky;
  • více příležitostí pro zkušenostní učení;
  • větší prostor pro ověřování explicitních znalostí v praxi (více času na reflexi a učení se vlastní činností);
  • větší vyváženost v důrazu na to, co se učí a jak se učí;
  • inovaci v hodnocení programů.

Samotný projekt navazuje na řadu aktivit, které v souvislosti s inovací studia na VŠP, a.s. byly realizovány v uplynulých letech, zejména v období 2005-2008. Jednalo se zejména o vymezování inovace studia na strategické úrovni, identifikaci rozvojových směrů školy, příprava na získání ETCS, opětovné získání certifikátu Diploma Suplement. Současně bylo nutno realizovat rozbor vývoje oblasti vzdělávání, vysokého školství jak na úrovni národní, tak na úrovni evropské a provést odhad zejména organizačních, legislativních a akreditačních dopadů předpokládaných změn.

V rámci projektu "Inovace akreditovaného studijního programu VŠP,a.s. do modulárního členění" budou vytvořeny vlastních výukové moduly s využitím zpracované metodiky, která obsahuje soubor metod a forem výuky, návrhy na samostatnou práci, kontrolu výstupů z učení a vazbu na další moduly a jejich části. Při zpracování této metodiky byly využity metody orientované na aktivitu posluchačů (týmová práce, případové studie, dobré příklady, projektové řízení, prezentace apod.).

Bude vytvořeno celkem 14 modulů + 5 modulů v e-lerningové formě, jejichž zaměření bude respektovat požadavky na všeobecnou a odbornou způsobilost a profesní zdatnost podnikatele v návaznosti na Evropský rámec kvalifikací.

Vytvořené výukové materiály jsou k dispozici ke stažení v záložce "Materiály ke stažení".