ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

28.6.2012

  1. Plenární zasedání

Konferenci zahájil rektor Vysoké školy podnikání, a.s. doc. Ing. J. Cienciala, CSc. Zdůraznil návaznost studijních programů na uplatnitelnost absolventů. V současné době dochází k jisté devalvaci vysokoškolských diplomů a zaměstnavatelé se zajímají především o kompetence, s kterými absolventi přicházejí do praxe. V této souvislosti se modulární uspořádání jeví jako velmi vhodné.

Manažer projektu dr. Jiří Mezuláník, CSc, stručně představil projekt, jeho cíle a výsledky. Byly charakterizovány výhody i nevýhody modulárního členění studijních programů. Zároveň byl představen modulární systém výuky v podmínkách VŠP, a.s.

Teoretické zázemí projektu obsahovaly příspěvky doc. PhDr. J. Vetešky, Ph.D. a ing. Lucie Paulovčákové, Ph.D. z UJAK Praha, který je partnerem projektu. Oba příspěvky se zaměřily na koncept klíčových kompetencí ve vysokoškolské výuce a jejich návaznost na modularizaci  v kontextu  českého a evropského vysokého školství.

V rámci plenárního zasedání byly prezentovány jednotlivé výukové moduly (dr. Jiří Mezuláník, CSc.),  metodika jejich tvorby (Ing. R. Nešporková, Ph.D. MBA) a výsledky jejich pilotního ověřování ve výukovém procesu (Ing. M. Teperová).

Následně vystoupili se svými názory na modulární uspořádání studenti VŠP, a.s. V zásadě je tento systém vnímán pozitivně, studenti konstatovali, že seřazení předmětů do širších, tematicky propojených celků umožňuje lepší pochopení souvislostí.

V druhé části plenárního zasedání reagovali svými vystoupeními zástupci zaměstnavatelů. Nutnost jednoznančné orientace na rozvoj klíčových kompetencí a profesní zdatnosti v rámci studijních programů VŠ zdůraznil 1. náměstek ministra.

Ing.Pavel  Kryštof, ředitel Fondu dalšího vzděláváná MPSV hovořil o projektech určených pro rozvoj klíčových kompetencí pro studenty a absolventy VŠ.

V následné diskusi vystoupili zástupci sdružení zaměstnavatelů (Krajská hospodářská komora MSK; Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezská, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti).

Závěry z plenárního zasedání:

-          Modulární uspořádání odpovídá moderním VŠ kurikulím a je v souladu s trendy formulvanými EU

-          Koncept rozvoje klíčových kompetencí a profesní zdatnosti lépe umožňuje reagovat na požadavky zaměstnavatelů

-          Výuku v modulárním uspořádání více propojovat s praxí (bakalářské práce, ročníkové práce, zařazení odborníků z praxe do výuky).

  2.    Odpolední sekce

Obě sekce se zaměřily na prezentaci výstupů projektu do výuky Vysoké školy podnikání, a.s. definitivně upravené moduly byly představeny budoucím uživatelům (cílovým skupinám) – vyučujícím a studentům VŠ. Byly formulovány podmínky implementace výukových modulů do rutinního provozu.