Pilotní ověření výukových materiálů

9.11.2011

Začátkem listopadu byla zahájena realizace klíčové aktivity projektu - Pilotní ověření výukových modulů. Účelem pilotního ověření navržených výukových modulů je získat informace, teré poslouží pro dopracování modulárního členění výuky, tak aby tato forma výuky byla použitelná i po dokončení projektu.

Cíle této fáze projektu jsou:

a)    Získat informace o možných změnách v navržených výukových modulech. Změny budou zapracovány do výukových materiálů (sylabus, opora, průvodce studiem pro prezenční i kombinovanou formu studia) jednotlivých vzdělávacích modulů.

b)    Tyto informace se budou týkat hlavně:
-    posouzení odborné stránky jednotlivých modulů,
-    posouzení metodické stránky jednotlivých modulů, včetně srozumitelnosti obsahu
-  posouzení formální stránky jednotlivých modulů, rozsahu celku i dílčích částí přednášek a seminářů
-    posouzení toho, co v modulech chybí,
-    posouzení časových dotací na jednotlivé výukové moduly i jejich části,
-    posoudit aktuálnost jednotlivých témat
-    formulovat návrhy pro dopracování výukových modulů.

V souladu s aktivitami projektu budou výukové moduly pilotně ověřovány na cílové skupině jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia.


Zapojení Univerzity Jana Amose Komenského Praha (dále UJAK) bude implementováno se stejnou metodikou, přestože zapojení cílové skupiny nemůže být zahrnuto do indikátorů, avšak poskytne výstupy, metodickou pomoc a řešení konkrétních problémů při zjištění zpětné vazby na metodiku inovovaného studijního programu do modulárního členění a zpracované výukové materiály.