Kulatý stůl

6.5.2011

V rámci Kulatého stolu byly společně s hlavním manažerem projektu, Expertem pro přípravu metodiky a tvorby modulů a evaluaci, Experty - garanty jednotlivých modulů a vybranými hodnotiteli (zástupci kateder) hodnoceny vytvořené OBSAHY modulů.

Smyslem tohoto hodnocení bylo:

- zajištění provázanosti modulů na již realizované studium v rámci prvních a druhých ročníků,

- identifikace možných souběhu či opakování témat v rámci více modulů a jejich eliminace,

- zhodnocení novosti vytvořeného obsahu modulu a

- posouzení provázanosti teorie s praxí v rámci modulu – jeho specializační zaměření.

V této fázi proběhly korekce či doplňování obsahu modulů tak, aby v rámci následné tvorby vzdělávacích materiálů již nedocházelo k obsahovým kolizím mezi tvůrci.

Při tvorbě obsahu jednotlivých modulů bude kladen důraz:

o Na znalosti a dovednosti, které student získá,

o Na rozsah (respektive obsah) požadovaných přednášek, cvičení a jiných forem výuky k danému tématu,

o Na požadovanou (dostupnou) literaturu k danému tématu,

o Na způsoby ověřování nabytých znalostí a dovedností,

o Na metody hodnocení studentů.