VYTVOŘENÍ VÝUKOVÝCH MODULŮ

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Základem klíčové kompetence je transformace dosavadního předmětového uspořádání studijního programu do modulárního členění.Klíčová aktivita bude realizována prostřednictvím dílčích aktivit:

1. Vytvoření vlastních výukových modulů s využitím zpracované metodiky. Pro každý modul bude stanoven expert - garant modulu, který bude mít na starosti obsahové naplnění modulu, a to ve vazbě na platnou akreditaci studijního programu. Bude vytvořeno celkem 14 modulů + 5 modulů v e-lerningové formě, jejichž zaměření bude respektovat požadavky na všeobecnou a odbornou způsobilost a profesní zdatnost podnikatele v návaznosti na Evropský rámec kvalifikací

2. Plnění jednotlivých modulů probíhá ve spolupráci s odborníky z praxe (zejména v částech, které rozvíjejí profesní zdatnost posluchačů). Součástí této aktivity je i formulace aktuálních témat bakalářských prací, semestrálních prací apod.

3. Zpracování metod výuky pro jednotlivé moduly a jejich části, které obsahují soubor metod a forem výuky, návrhy na samostatnou práci, kontrolu výstupů z učení a vazbu na další moduly a jejich části. Při zpracování této metodiky budou využity metody orientované na aktivitu posluchačů (týmová práce, případové studie, dobré příklady, projektové řízení, prezentace apod.). Součástí modulu bude návrh na vhodnost zařazení odborníků (podnikatelů) z praxe pro vybraná témata a bakalářské práce.

4. Zpracování studijních materiálů a opor pro prezenční a kombinované studium, včetně průvodců studiem pro studenty a pedagogy. Součástí je vypracování e-learningových opor pro kombinovanou formu studia.