VYPRACOVÁNÍ METODIKY TVORBY MODULŮ

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Cílem klíčové aktivity je vytvoření metodického nástroje pro tvorbu výukových modulů studijního programu. Klíčová aktivita obsahuje dílčí aktivity:

1. Zpracování studie o modulárním členění výuky včetně dobrých příkladů z oblasti podnikání

Tato dílčí aktivita představuje nutný teoretický a metodologický základ pro tvorbu vlastních modulů a je založena na zjištění dostupných informací o existujících systémech modulární výuky v oblasti podnikání na vybraných univerzitách/vysokých školách v ČR, Evropě a USA (garantuje partner).

2. Analýza klíčových kompetencí pro podnikání

Základem je analýza klíčových kompetencí, jejímž cílem je určit znalosti, dovednosti a schopnosti, kterými by měl disponovat podnikatel či podnikavý člověk. Do aktivity je zapojena cílová skupina (dotazníkové šetření).

3. Vytvoření metodiky pro tvorbu vlastních výukových modulů

Základem dílčí aktivity je zpracování návrhu metodiky pro tvorbu výukových modulů studijního programu. Metodika bude obsahovat následující prvky, strukturu modulu, výstupy z modulu (learning outcomes), minimální zátěž ve vazbě na kreditové ohodnocení, metody výuky, způsoby hodnocení výsledků studia (formativní i sumativní).

4. Vytvoření systému rozvoje profesní zdatnosti posluchačů studijního programu.

Systém vychází z charakteristiky profesní zdatnosti podnikatele, které vycházejí z jeho pracovních rolí, pracovních podmínek a sociálního statutu. V rámci tohoto systému budou mít studenti možnost získávat praktické (profesní) zkušeností, dovednosti a pracovní návyky.

Bude vytvořen systém facilitačního programu pro studenty, který bude zahrnovat kariérní servis a podnikatelský inkubátor.

Při řešení klíčové aktivity bude využito zakoupené ICT (prezentace, terénní šetření, podnikatelský inkubátor). 

 

METODICKÉ MATERIÁLY AKTIVITY