PUBLICITA

Vzhledem k počátečnímu stádiu řešení projektu byla publicita zaměřena na seznámení cílové skupiny s cíly projektu. Jako nástroj publicity slouží především web Vysoké školy podnikání, a.s.

Zároveň je projekt a jeho cíle prezentovány akademickými pracovníky ve výuce bakalářského studijního programu, zejména u studentů kombinovaného studia v pobočkách VŠP (Praha, Písek, Nový Jičín, Olomouc, Třinec, Bruntál, Jeseník). Projekt je prezentován řešiteli v rámci odborných konferencí a seminářů (Ostrava, Maastricht, Petrohrad, Zlín).   

Projektová publicita na středních školách

Vysoká škola podnikání, a. s. rozvíjí partnerství se vzdělávacími institucemi nejrůznější úrovně (viz příloha). Škola tak poskytuje přímé informace o dění na naší vysoké škole a zároveň získává povědomí o tom co se děje a čím žijí střední, střední odborné i vysoké školy s podobně zaměřeným vzdělávacím programem.  

Partnerstvím získává výměnné poznatky a zkušenosti, spoluvytváří prostor ke spolupráci na zajímavých projektech, v rámci akviziční činnosti se snaží o zasvěcenější informovanost žáků středních a vyšších odborných škol o studiu na Vysoké škole podnikání, a.s. kde formou propagačních materiálů školy  a letáků (viz příloha) s informačním sdělením projektových aktivit konaných v rámci projektu Inovace akreditovaného studijního programu VŠP,a.s. do modulárního členění - CZ.1.07/2.2.00/15.0425., které jsou financovány finanční podporou z OP VK

Den otevřených dveří na VŠP, a. s.

Dne 24.2. 2011 proběhl na VŠP,a.s.  "Den otevřených dveří", uchazeči o studium byli zástupci obchodního oddělení Vysoké školy podnikání, a.s. seznámeni formou vytvořeného informačního letáku o moderním způsobu výuky, která je implementována za podpory Evropských sociálních fondů.  

Kariéra PLUS

Dne 8.3. 2011 se konal Veletrh pracovních příležitostí s názvem "Kariéra PLUS", kterou každoročně organizuje VŠB-TU Ostrava. Zástupci obchodní oddělení Vysoké školy podnikání, a.s. a člen projektového týmu v roli Experta pro vytvoření systému profesní zdatnosti a sociálního partnerství zde distribuovali informační letáky, které byly zaměřené na zaměstnavatele (široká veřejnost) s cílem atraktivní nabídky absolventů VŠP,a.s., kteří své znalosti a kompetence získali Inovací oboru Podnikání do modulárního systému výuky, jehož implementace je realizována za finanční podpory a  prostředků operačního programu spolufinancovaného ESF. Viz fotogalerie a fotky v příloze

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEÁMUS

Vysoká škola podnikání, a.s. se ve dnech 2. -  4. listopadu účastnila v Brně 18. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání  Gaudeamus.

Zástupci obchodního oddělení, studenti VŠP, a. s., částečně také rektor a prorektorka pro studium, která zde také zastupovala projektovou roli Experta – garanta obsahu projektu, seznamovali návštěvníky veletrhu s inovací akreditovaného bakalářského studia do modulárního členění, na které jsme získali finanční dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Návštěvníci si odnášeli propagační materiály školy, včetně propagačního letáku seznamující zájemce o studium o finanční podpoře ESF na inovovaný produkt školy.

Naše vysoká škola „dopadla“, nad očekávání výborně. Nejenom proto, že jsme se představili v pravdě atraktivní expozicí, o níž byl značný zájem, ale také počtem kontaktů, na veletrhu získaných v počtu 1943. Dá se tedy říci, že bezmála každý patnáctý z návštěvníků, kteří pavilonem veletrhu prošel, se zastavil u nás, strávil zde pár minut a zanechal nám elektronický kontakt pro další akviziční působení při přípravě akademického roku 2012/2013. V letošní konkurenci 185 vystavovatelů se VŠP zcela jistě neztratila.

Přehled aktivit v rámci publicity v průběhu realizace projektu

Informační a komunikační materiály

-     3 varianty letáků s informačním Tyto letáky byly distribuovány obchodním oddělením Vysoké školy podnikání, a.s. v rámci akvizičních činností na středních školách.

-     Vytvořeny výukové moduly, které byly zpracovány v souladu s Manuálem vizuální identity OP VK .

-     Vytvořena nástěnka, na které je cílová skupina informována o cílech projektu a aktuálně o výsledcích projektu, a to zejména s ohledem na efekt pro cílové skupiny.

-     Vytvořeny nálepky sloužící k označení notebooků, dataprojektorů, místností apod.

-     Zpracována Studie o modulárním členění výuky včetně dobrých příkladů z oblasti podnikání (ISBN 978-80-87306-11-6).

-     Pozvánky na workshopy a závěrečnou konferenci.

Informační akce

-          Dne 24.2. 2011 proběhl na VŠP,a.s.  "Den otevřených dveří", uchazeči o studium byli seznámeni formou vytvořeného informačního letáku o modulárním způsobu výuky.

-          26 .- 27. ledna 2011 workshop č.1, který se konal za účasti cílové skupiny. V rámci workshopu byla v souladu s Manuálem vizuální identity OP VK zajištěna publicita projektu.

-          Dne 8. 3. 2011 se konal Veletrh pracovních příležitostí s názvem "Kariéra PLUS". Vysoká škola zde distribuovala informační letáky, které byly zaměřené na zaměstnavatele.

-          Dne 31.3. 2011 se konala pracovní schůzka "Kulatý stůl" proběhlo jednání s projektovým týme a Experty - garanty modulu. V prostorech konání byla zajištěna publicita v souladu s Manuálem vizuální identity OP VK.

-          Dne 29.11. 2011 proběhl workshop č. 2, který organizoval partner z Univerzity Jana Amose Komenského, s.r.o. Praha. Workshopu se zúčastnili zástupci projektových týmů obou vysokých škol.

-          Výsledky projektu byly prezentovány na akci Gaudeámus (2.-4.11.2011).

-          Školení vyučujících pro výuku v modulárním systému (23.2.2012). Cílem této aktivity bylo proškolit pedagogy VŠP s principy výuky v modulárním systému (podrobněji Workshop č. 3 (26. -27.1.2012).

-          Závěrečná konference projektu PODNIKÁNÍ VE VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXI (8.6.2012). V rámci konference byly prezentovány výsledky projektu (http://modularizace.vsp.cz/aktuality). Do konference byla zapojena i cílová skupina studenti VŠ aktivními vystoupeními.

Internetové stránky projektu

V průběhu řešení byl vybrán dodavatel a definovány parametry dodávky včetně obsahu akceptačních protokolů. Web projektu je v současné době v rutinním provozu. Web projektu slouží jako informační a administrativní podpora projektu, obsahuje všechny výstupy projektu, zejména aktuality, dokončené vzdělávací materiály, metodiky, studie, fotogalérie apod. Relevantní studijní texty projekty byly současně umístěny na webu školy v informačním systému školy (standardní dostupnost ze strany cílové skupiny).

Propagační předměty

Pro závěrečnou konferenci zpracovány jednoduché informační předměty (složky, bloky apod.)

Zvláštní tiskové a mediální zprávy

Dílčí výsledky projektu byly publikovány v časopise Andragogická revue č. 1/2011, ročník III, str. 92.

Výsledky projektu byly publikovány v časopise Prosperita - Vysoká škola inovuje studijní obory