Aktivity

Klíčové aktivity projektu

Hlavním cílem projektu (CZ.1.07/2.2.00/15.0425)  je inovace akreditovaného bakalářského studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Podnikání, Podnikání a management v obchodu, Informatika a internet v podnikání a  Podnikání a management v životním prostředí formou převedení do modulárního členění založené na definici výstupů z učení (learning outcomes), které budou vyjadřovat požadované klíčové kompetence posluchačů nezbytné pro oblast podnikání.

 Projektové aktivity vychází ze schválených činností uvedených v projektové žádosti. Mezi tyto činnosti patří:

1.Připravit jednotnou metodiku tvorby studijních modulů, kterou využijí garanti jednotlivých modulů a vyučující při jejich tvorbě. Na základě metodiky bude sestaven kompletní studijní program v modulárním členění, včetně studijních opor a materiálů, e-learningových opor a jejich evaluace.

2. Vytvoření přehledného průvodce modulárním systémem výuky jako celku na Vysoké škole podnikání, a.s., který bude sloužit jak interním vyučujícím, tak především externím pedagogům.

3. Realizace praktického ověření možnosti realizace výukových modulů. Cílem je otestovat zpracované moduly na vybraných účastnících cílových skupin a realizovat tak zpětnou vazbu jednak ve formě testování a měření zvýšení úrovně klíčových dovedností a dále ve formě subjektivního hodnocení samotnými účastníky testování.

4. Seznámení vyučujících s vytvořeným systémem modulární výuky. Proškolení proběhne formou prezenčních seminářů, interaktivních workshopů a  e-learningovou formou individuálního studia.

5. Adaptace stávajícího informačního systému VŠP, a.s. (ISIS), který je v současné době konstruován výhradně na předmětové uspořádání výuky.

6. Zpřístupnění vzdělávacích modulů jiným vysokým školám prostřednictvím internetového portálu.

7. Vytvoření sociálního partnerství se zástupci zaměstnavatelů, kteří se budou podílet na externí evaluaci výstupů projektu a dále na vytvoření systému zaměstnanosti absolventů (systém profesní zdatnosti, který je samostatnou klíčovou aktivitou).

8. Diseminace výstupů projektu pro odbornou veřejnost