O projektu

Projekt Inovace akreditovaného studijního programu VŠP, a.s. do modulárního členění (Inovace SP) pod registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/15.0425 byl zahájen 1. října 2010.

 Projekt je zaměřen na převedení stávajícího akreditovaného studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Podnikání, Podnikání a management v obchodu a Podnikání a management v životním prostředí na Vysoké škole podnikání, a.s. do modulárního členění založené na definici výstupů z učení (learning outcomes), které budou vyjadřovat požadované klíčové kompetence posluchačů nezbytné pro oblast podnikání.

 V rámci projektu bude zpracována Metodika tvorby modulů, vytvořeny vlastní moduly, studijní opory, e-learningové opory, bude provedeno jejich pilotního ověření a evaluace. Bude dále vytvořen průvodce modulárním systémem pro vyučující i posluchače, adaptován stávající informační systém ISIS. Cílovou skupinou jsou studenti vysokých škol a akademičtí pracovníci. V rámci projektu bude vytvořeno sociální partnerství se zástupci zaměstnavatelů, kteří se budou podílet na externí evaluaci výstupů projektu a dále na vytvoření systému zaměstnanosti absolventů.

 Partnerem projektu je Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o., www.ujak.cz

Popis realizace projektu k datu 31.12.2011

Projekt Inovace akreditovaného studijního programu VŠP, a.s. do modulárního členění (Inovace SP) pod registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/15.0425 zahájil 1. ledna 2012 čtvrté monitorovací období a přechází do závěrečné části své realizaci.

Partnerem projektu Univerzitou Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. byla vypracována „Studie o modulárním členění výuky, včetně dobrých příkladů z oblasti podnikání“, Vysokou školou podnikání byla zpracována „Metodika pro tvorbu vlastních výukových modulů“, vytvořeny vlastní výukové moduly, výukové materiály. Byl adaptován stávající informační systém ISIS.


V rámci plánované klíčové aktivity probíhá pilotního ověření výukových modulů ve výuce na Vysoké škole podnikání, a.s. v Ostravě a v omezeném rozsahu ve výuce partnerské školy UJAK Praha, s.r.o. Závěrečné zprávy lektorů pilotního ověřování budou podrobeny analýze a jejich vyhodnocení bude prezentováno na workshopu. Ve čtvrtém monitorovacím období proběhne plánovaná evaluace výukových modulů. Na základě závěrů z pilotního ověřování výukových materiálů a evaluace, budou podstatné a schválené změny zapracovány do výukových materiálů.


Ve třetím monitorovacím období byl vytvořen „Průvodce studiem v modulárním členění na VŠP, a.s.“ - pro vyučující i posluchače. Cílová skupina studenti VŠP,a.s., byli do projektu plně zapojeni. V rámci projektu byl vypracován Systém rozvoje profesní zdatnosti posluchačů studijního programu, který plně podpoří vytvoření sociální partnerství se zástupci zaměstnavatelů, kteří se budou podílet na externí evaluaci výstupů projektu a dále na vytvoření systému zaměstnanosti absolventů.

KONFERENCE PROJEKTU - Pozvánka

POZVÁNKA

NA KONFERENCI PROJEKTU

Inovace akreditovaného studijního programu 

Vysoké školy podnikání, a. s. do modulárního členění

Registrační číslo projektu:CZ.1.07/2.2.00/15.0425

téma konference

PODNIKÁNÍ VE VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXI

záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Datum konání: 8. června 2012

Místo konání: Vysoká škola podnikání, a.s.

Program konference: viz příloha

 

Popis realizace projektových aktivit k datu 30.9. 2012

Projekt Inovace akreditovaného studijního programu Vysoké školy podnikání, a.s. do modulárního členění pod registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/15.0425 byl k datu 30.9. 2012 ukončen.

Realizace projektu probíhala v souladu se schváleným zadáním a harmonogramem projektu. Hlavní cíle a výstupy projektu byly splněny.

V souladu s harmonogramem projektu byly zpracovány všechny metodické materiály pro tvorbu výukových modulů:

- Šablona pro zpracování obsahu modulu

- Šablona pro zpracování sylabu modulu

- Šablona pro zpracování opory modulu

- Šablona pro zpracování Průvodce prezenční formou studia (pro každý modul)

- Šablona pro zpracování Průvodce kombinovanou formou studia (pro každý modul)

- Komplexní metodika pro tvorbu vlastních výukových modulů

Následně byly vypracovány vlastní sylaby, průvodce a studijní opory k jednotlivým modulům. Celkem 19 kompletních studijních materiálů (z toho 5 materiálů pro e-learninovou formu studia). 

Studijní opory byly následně posouzeny v rámci pilotního ověřování u cílové skupiny. Na základě připomínek z pilotního ověřování byly studijní opory dle potřeby upraveny. Pro potřeby pilotního ověřování byly zpracovány následující metodické nástroje:

- Metodika pilotního ověřování výstupů, včetně evaluačních dotazníků

- Závěrečná zpráva pilotního ověřování zpracovaných výukových modulů

Dále byly studijní opory podrobeny interní evaluaci, kterou zajistil partner projektu. Pro potřeby interní evaluace byly zpracovány následující metodické nástroje:

-   Metodika interní evaluace včetně evaluačních dotazníků

-   Závěrečná zpráva z interní evaluace

Následně bylo provedeno školení vyučujících pro výuku v modulárním systému výuky. Cílem bylo seznámit vyučující s podstatou modulárního členění výuky včetně nezbytného teoretického zázemí a dále seznámit je s vytvořenými výukovými materiály. Pozornost byla věnována zejména metodické stránce výuky, hodnocení výsledků výuky, návaznostem jednotlivých modulů, kreditovému ohodnocení apod. Pro realizaci školení byly vytvořeny následující materiály:

-   Metodika školení vyučujících pro modulární systém

-   Průvodce studiem v modulárním členění pro vyučující i studenty (zvlášť pro kombinovanou a prezenční formu studia)

Následně byly výukové materiály graficky upraveny a předány do rutinního užívání.

V průběhu řešení byla v souladu se zadáním projektu vytvářena teoretická základna pro realizaci modulárního systému výuky na vysoké škole. Byly zpracovány následující plánované stěžejní výstupy:

Studie o modulárním členění výuky včetně dobrých příkladů z oblasti podnikání  (http://modularizace.vsp.cz/aktivity/vypracovani-metodiky-tvorby-modulu). Studie byla publikována (ISBN).
- Kompetenční model podnikatele a podnikavého člověka (http://modularizace.vsp.cz/aktivity/workshopy-a-zaverecna-konference).

- Průvodce studiem v modulárním členění pro vyučující i studenty.

- Metodika interní evaluace včetně evaluačních dotazníků.

Vytvořené výukové materiály byly ověřeny v pilotním ověřování, dle potřeby upraveny a v současné době slouží ve výuce akreditovaného studijního programu Ekonomika a management, studijní obor Podnikání Vysoké školy podnikání, a.s. V akademickém roce 2012/2013 jsou v rutinním provozu. Výstupy projektu byly protokolárně předány do užívání katedrám vysoké školy.

Aktuality
 • ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 28. 6. 2012

  Dne 8. června 2012 proběhla závěrená konference projektu s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/15.0425 pod názvem

  Podnikání ve výzkumu, vzdělání a praxi

  Místem konání se stala aula Vysoké školy podnikání, a.s. Za přítomnosti široké veřejnosti, odborníků z praxe a cílové skupiny studentů a pedagogů, byly představeny cíle a výsledky projektu Inovace akreditovaného studijního programu Vysoké školy podnikání do modulárního členění.

  » více
 • Ukončena interní evaluace výukových modulů 27. 6. 2012

  V rámci klíčové aktivity číslo 03 Pilotní ověření výukových modulů a školení vyučujících pro výuku v modulárním systému byla dokončena v monitorovacím období 1.ledna - 30. června 2012 dílčí aktivita vnitřní a vnější evaluace výukových modulů.

  » více
 • Ukončeno pilotní ověření výukových modulů 1. 6. 2012

  Posledním květnovým dnem byla zdárně dokončena realizace II. etapy pilotního ověření výukových modulů vyučovaných v letním semetru akademického roku 2011/12 na Vysoké škole podnikání. V měsíci červnu bude projektovým týmem ve spolupráci s garantem programu, garanty oboru a prorektorem pro vědu a obs…

  » více

Archiv aktualit